Přijímací zkoušky

Základní umělecká škola, Jablunkov, příspěvková organizace

vyhlašuje
přijímací zkoušky do výtvarného oboru.
dne 26. 1. 2023
Přijímací zkoušky probíhají v časech
 16:15 - 17:00 a 17:00 - 17:45.


PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ JABLUNKOV

 • Vyplnění přihlášky neznamená automatické přijetí žáka do ZUŠ Jablunkov. On-line přihláška slouží pouze ke zjednodušení administrace. O přijetí žáka ke studiu rozhoduje vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení, jehož termíny jsou zveřejněny na webu školy, a také s ohledem na kapacitu školy. V přijímacím řízení se mj. zjišťují předpoklady ke vzdělávání, podmínkou přijetí žáka ke studiu je vykonání talentové zkoušky. (podle § 2, Vyhlášky   č. 71/2005 Sb., O základním uměleckém vzdělávání).

 • Při přijímacím řízení budou zákonní zástupci (případně zletilí žáci) vyzváni ke stvrzení platnosti přihlášky svým podpisem.
 • Věnujte prosím pozornost správnosti údajů při vyplňování, údaje budou vloženy do školní matriky. Kontaktní údaje zákonného zástupce (telefon a e-mail) budou sloužit k další komunikaci mezi školou a zákonným zástupcem žáka. 
 • Přihlášku do ZUŠ je oprávněn vyplnit pouze zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák. Odesláním online přihlášky prohlašujete, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé, a vyjadřujete svůj souhlas s jejich zpracováním.
 • V případě jakýchkoliv dotazů k přijímacímu řízení nebo vyplňování online přihlášky prosím kontaktujte vedení školy (mob. 773 760 451, nebo ondrej.bazgier@zusjablunkov.cz).


PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 • do přípravného studia před I. stupněm jsou zařazováni žáci od 5 let dle předpokladů ke vzdělávání
 • přípravné studium před I. stupněm je pro žáky od 5 let jedná se o dvouleté a pro žáky od 6 let o jednoleté studium
 • do přípravného studia před II. stupněm bez předchozího absolvování I. stupně, jsou zařazováni žáci od 13 let dle předpokladů ke vzdělávání
 • absolvování přípravného studia není podmínkou pro přijetí do I. a II. stupně
 • do základního studia I. stupně studia jsou zařazováni žáci od 7 let dle úspěšně vykonané talentové zkoušky
 • do základního studia II. stupně studia jsou zařazováni žáci od 14 let dle úspěšně vykonané talentové zkoušky
 • do studia pro dospělé jsou zařazováni žáci od 18 let dle úspěšně vykonané talentové zkoušky
 • přihlásí-li se ke studiu žák starší než je spodní limit uvedený v předchozích bodech, je zařazen do ročníku odpovídajícímu jeho schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji na základě komisionální zkoušky.
 • přejde-li žák v průběhu studia na jiný nástroj, začíná plnit školní výstupy daného nástroje od ročníku, který odpovídá jeho schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji na základě komisionální zkoušky.


ŠKOLNÉ

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. a v souladu ustanovení § 8 vyhlášky 71/2005 Sb.,
o základním uměleckém vzdělávání stanovuje ředitel základní umělecké školy výši úplaty na období školního roku.

 • Školné: Toto školné je zlomkem skutečných nákladů na výuku žáka ve škole. Za nepřítomnost ve výuce se školné nevrací.

 • Splatnost školného: za dané pololetí školního roku je splatnost do 15. dne prvního měsíce v daném pololetí (září a únor).
 • Platit lze:

  a) v hotovosti v kanceláři ekonomky

  b) převodem z účtu