Obory

Škola poskytuje základy odborného vzdělání v hudebním a výtvarném oboru. Učitelé rozvíjejí talent žáků a snaží se dosáhnout určitého stupně dokonalosti ve zvoleném oboru. Nejúspěšnější žáci se připravují ke studiu svého oboru na středních a vysokých školách uměleckého zaměření a konzervatořích, kde je podmínkou přijetí úspěšná talentová zkouška. Někteří naši absolventi na těchto školách studují.


Hudební obor

Cílem hudebního vzdělávání je umožnit žákům získat základy uměleckého vzdělání. Studium v hudebním oboru umožňuje žákům poznání hudební kultury prostřednictvím cílevědomého, soustavného vzdělávání a aktivní interpretace.

Přípravné studium

Výuka rozvíjí u dítěte zájem o hudbu, připravuje ho na to, aby dokázal hudbu slyšet, vnímat a prožívat. Žák se učí používat nástroj a postupně získává zručnost.

Základní studium

Během studia na I. stupni žák získává základní hudební návyky, vědomosti a dovednosti, důležité pro rozvoj žáka po stránce umělecké a pro jeho budoucí uplatnění v praktickém i profesním životě. Žák má možnost rozvíjet se jako sólista i jako hráč v souborové, komorní hře nebo ve sborovém zpěvu. Naší výukou chceme u žáků rozvíjet schopnost orientovat se ve světě hudby, naučit je vnímat hudbu. Podstatou hudebního vzdělávání je vybavit žáky dovednostmi na takové úrovni, která je vzhledem k jejich osobnímu maximu dosažitelná.

Na II. stupni se snažíme vychovávat muzikanty, kteří se naučí využívat hudbu jako prostředek k vzájemné komunikaci, vychovávat interpreta a posluchače, který dokáže prožít hudbu. Snažíme se rovněž odborně připravit mimořádně nadané jedince pro studium na středních nebo vysokých uměleckých školách nebo na neprofesionální uměleckou činnost.

Na ZUŠ Jablunkov učíme tyto předměty:

   Hra na klavír

   Hra na varhany

   Hra na elektronické klávesy

   Hra na housle

   Hra na kytaru

   Hra na žánrovou kytaru

   Hra na zobcovou flétnu

   Hra na klarinet

   Hra na hoboj

   Hra na příčnou flétnu

   Hra na saxofon

   Hra na trubku

   Hra na trombon

   Hra na akordeon

   Hra na lesní roh

   Pěvecká hlasová výchova

   

Výtvarný obor

Náš výtvarný obor je uřčen všem žákům, kteří mají zájem výtvarně tvořit. Seznamujeme žáky s celou škálou výtvarných technik v plošné tvorbě: kresba, malba, grafika.

V prostorové tvorbě a dekorativní činnosti pracujeme s keramickou hlínou, drátem, sádrou textilem, papírem, sklem. Máme hrnčířský kruh, vypalovací pec i tkalcovské stavy. V průběhu studia žáky nenásilně seznamujeme s dějinami umění i současným uměleckým pohledem ve výtvarném umění. Pracujeme ve skupinách s individuálním přístupem ke každému žákovi. Vedeme žáky k sebehodnocení, schopnosti posoudit práci vlastní i druhých v rámci kolektivu, i k práci ve skupině. Žáci se zúčastňují celostátních soutěží a jejich výtvarné práce jsou prezentací naší školy.

Přípravné studium

V přípravném ročníku rozvíjíme v žácích zájem výtvarně vidět, prožívat a myslet. Učíme žáky správně používat pomůcky pro výtvarnou výchovu a získává manuální zručnost.

Základní studium

Výtvarná kultura je zahrnuta do výuky v rámci praktického řešení výtvarných problémů - žáky seznamujeme především s výtvarnými pojmy důležitými k jasné komunikaci s učitelem, ale i se svými spolužáky a k porozumění v oblasti výtvarné kultury. V rámci jednotlivých úkolů pracujeme s výtvarnými polohami v průběhu vývoje výtvarné kultury a inspirace uměleckým dílem.

Na druhém stupni vedeme žáky k samostatnému řešení úkolu a schopnosti kombinovat vlastní nápady s technickými možnostmi.