Základní umělecká škola, Jablunkov, příspěvková organizace

vyhlašuje přijímací zkoušky 
na oddělení dechových nástrojů
Ve dne 14. 9. 2023
Přihlášení je možné od 5. 9. do 14. 9. 2023


PŘIHLÁŠKA DO ZUŠ JABLUNKOV

 • Vyplnění přihlášky neznamená automatické přijetí žáka do ZUŠ Jablunkov. On-line přihláška slouží pouze ke zjednodušení administrace. O přijetí žáka ke studiu rozhoduje vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení, jehož termíny jsou zveřejněny na webu školy, a také s ohledem na kapacitu školy. V přijímacím řízení se mj. zjišťují předpoklady ke vzdělávání, podmínkou přijetí žáka ke studiu je vykonání talentové zkoušky. (podle § 2, Vyhlášky   č. 71/2005 Sb., O základním uměleckém vzdělávání).
 • Při přijímacím řízení budou zákonní zástupci (případně zletilí žáci) vyzváni ke stvrzení platnosti přihlášky svým podpisem.
 • Věnujte prosím pozornost správnosti údajů při vyplňování, údaje budou vloženy do školní matriky. Kontaktní údaje zákonného zástupce (telefon a e-mail) budou sloužit k další komunikaci mezi školou a zákonným zástupcem žáka. 
 • Přihlášku do ZUŠ je oprávněn vyplnit pouze zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák. Odesláním online přihlášky prohlašujete, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé, a vyjadřujete svůj souhlas s jejich zpracováním.
 • V případě jakýchkoliv dotazů k přijímacímu řízení nebo vyplňování online přihlášky prosím kontaktujte vedení školy (mob. 773 760 451, nebo ondrej.bazgier@zusjablunkov.cz).


PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

 • do přípravného studia před I. stupněm jsou zařazováni žáci od 5 let dle předpokladů ke vzdělávání
 • přípravné studium před I. stupněm je pro žáky od 5 let jedná se o dvouleté a pro žáky od 6 let o jednoleté studium
 • do přípravného studia před II. stupněm bez předchozího absolvování I. stupně, jsou zařazováni žáci od 13 let dle předpokladů ke vzdělávání
 • absolvování přípravného studia není podmínkou pro přijetí do I. a II. stupně
 • do základního studia I. stupně studia jsou zařazováni žáci od 7 let dle úspěšně vykonané talentové zkoušky
 • do základního studia II. stupně studia jsou zařazováni žáci od 14 let dle úspěšně vykonané talentové zkoušky
 • do studia pro dospělé jsou zařazováni žáci od 18 let dle úspěšně vykonané talentové zkoušky
 • přihlásí-li se ke studiu žák starší než je spodní limit uvedený v předchozích bodech, je zařazen do ročníku odpovídajícímu jeho schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji na základě komisionální zkoušky.
 • přejde-li žák v průběhu studia na jiný nástroj, začíná plnit školní výstupy daného nástroje od ročníku, který odpovídá jeho schopnostem, dovednostem a mentálnímu vývoji na základě komisionální zkoušky.


ŠKOLNÉ

Podle § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. a v souladu ustanovení § 8 vyhlášky 71/2005 Sb.,
o základním uměleckém vzdělávání stanovuje ředitel základní umělecké školy výši úplaty na období školního roku.

 • Školné: Toto školné je zlomkem skutečných nákladů na výuku žáka ve škole. Za nepřítomnost ve výuce se školné nevrací
 • Splatnost školného: za dané pololetí školního roku je splatnost do 15. dne prvního měsíce v daném pololetí (září a únor).
 • Platit lze:

  a) v hotovosti v kanceláři ekonomky

  b) převodem z účtu