Operační program Jan Amos Komenský

Název projektu: ZUŠ Jablunkov OP JAK

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006212

Období realizace projektu: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2025

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZUŠ, spolupráci pracovníků ve vzdělávání ZUŠ a inovativní vzdělávání žáků ZUŠ. Díky realizaci těchto aktivit dochází k naplňování dlouhodobé koncepce rozvoje školy, Kvalitní školu tvoří kvalitní pedagogové a pracovníci, proto se budeme zaměřovat na kvality pedagogického procesu, prohlubování odbornosti a rozvoje klíčových kompetencí. Zároveň se snažíme získat rady a tipy od jiných škol, formou stínování v hodinách, rozborem hodin apod.

Cílová skupina:

Pracovníci ZUŠ Jablunkov, žáci ZUŠ Jablunkov, rodiče, veřejnost


UKONČENÉ PROJEKTY


Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2022

Vyhlašovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Č.J.: 9720/2022-3

Celkový rozpočet projektu: 502 800 Kč

Z toho přidělená dotace: 452 800 Kč

Popis projektu:

Jelikož se naše škola nachází na trojmezí tří států, máme zde několik národnostních menšin. V rámci naší školy máme cca 22% žáků národnostních menšin, a proto je zapotřebí pracovat se všemi žáky a vzdělávat i ostatní zájemce na tomto poli. Jsme rádi, že se vyskytla tato možnost, díky které příslušníci menšin získají povědomí o své vlastní kultuře, o vzájemném prolínání více kultur, vydají se po stopách místních velikánů, poznají lidovou kulturu a budou vytvářet zajímavé výstupy. Češi a Poláci se na Jablunkovsku již řadu let vzájemně respektují, ale je zapotřebí vychovávat v tomto směru i mladou generaci, aby vzájemný respekt vydržel i nadále. Jenom díky tomuto projektu by se podařilo podpořit tuto generaci v rámci vzájemné multikulturní spolupráce.


Dotace z rozpočtu města Jablunkova pro rok 2022

pro právnickou osobu - AKCE

Název: Zpěváček 2022, Den dětí a otevřených dveří ZUŠ Jablunkov, Adventní koncert 2022

Částka: 35 000Kč

Popis akce: Zpěváček 2022: V letošním roce si ZUŠ Jablunkov vzala na starosti organizaci oblastního kola tradiční soutěže Zpěváček 2022. V rámci tohoto kola budou děti ze základních škol na jablunkovsku soutěžit ve zpěvu tradičních lidových písní. Ti nejlepší postoupí do krajského kola. Den dětí a otevřených dveří ZUŠ Jablunkov - tento projekt volně navazuje na celostátní happening ZUŠ Open. 1. 6. 2022 proběhne ve spolupráci s JACKI den dětí, kde ZUŠ představí jednotlivé nástroje a oddělení široké veřejnosti - to bude formou volného výkladu a možnosti si dané nástroje i vyzkoušet, případně se pustit do výtvarných a hudebních dílen. V tento den bychom taky chtěli propagovat žáky ZUŠ Jablunkov open-air koncertem, kde by žáci vystoupili společně s různými tělesy (třinecký big band - dlouhodobá spolupráce zapojení našich žáků, lidový soubor Lipka + lidový soubor ZUŠ Jablunkov Polana, pěvecký sbor Idared + zpěváci ZUŠ Jablunkov apod.). Dne 3. 6. 2022 v dopoledních hodinách proběhne obdobná akce pro žáky základních a mateřských škol na jablunkovsku, ale již bez koncertu. V neposlední řadě budeme organizovat Adventní koncert 2022, který proběhne v jablunkovském kostele, mimo vystoupení žáků ZUŠ se představíme plody spolupráce naši ZUŠ se slovenskou SZUŠ Skalité (jak ve společně nacvičených číslech tak i v rámci výtvarné soutěže). Dramaturgicky zde představíme příběh panny Marie.


Česko - slovenský dvojhlas

Súkromná základná umelecká škola zo sídlom Skalité-Kudlov 781 a Základní umělecká škola, Jablunkov realizujú spoločne projekt s názvom "Česko - slovenský dvojhlas", ktorý bol podporený z programu Interreg V-A SK-CZ Slovenská republika - Česká republika 2014-2020, Fond malých projektov.

Projekt je zameraný na vzdelávanie pedagógov Základných umeleckých škôl z pohraničia a na spoluprácu žiakov ZUŠ. Špecializované prednášky pre pedagógov budú na tému: Šikana detí pri voľnočasových aktivitách a v ZUŠ - vyhľadávanie a prevencia, Vzdelávanie hendikepovaných detí v ZUŠ, Nové postupy pri vzdelávanie detí v ZUŠ. Spoločná súťažná prehliadka dá možnosť porovnať si svoje práce v špecifickej činnosti vzdelávania mládeže vo výtvarných umeleckých odboroch. HCP zrealizuje spoločný výročný koncert v meste Jablunkov. Zároveň bude pripravený spoločný slovensko-český koncert žiakov oboch škôl. Pre spoločný koncert pripravíme a vytlačíme spoločný SK-CZ spevník

Projekt v celom rozsahu zvýši kvalitatívnu úroveň spolupráce a úroveň vzdelávania na SK-CZ pohraničí a prispeje k zlepšeniu a upevneniu spoločných vzťahov obyvateľov cezhraničného územia a k nadviazaniu nových kontaktov medzi obyvateľmi - pedagógmi, ktoré môžu nadviazať nové spolupráce.

Názov: Česko - slovenský dvojhlas

Kód projektu: SK/FMP/11b/10/021

Celkové náklady: 19 424, 00

Výška príspevku EFRR: 16 510, 40

Výška príspevku ŠR SR: 1 942,40

Spoluúčasť ZUŠ: 971,20

Konečný prijímateľ: Súkromná základná umelecká škola

Doba realizácie: 10/2022-03/2023


ŠABLONY

Název projektu: Šablony II ZUŠ Jablunkov

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013282

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a vzdělávání.

Období realizace projektu: 1.9.2019 - 31.8.2021


Popis projektu:

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:

 • personální podpora
 • osobnostně profesní rozvoj pedagogů,
 • společné vzdělávání dětí/žáků /účastníků,
 • podpora extrakurikulárních / rozvojových aktivit
 • aktivity rozvíjející ICT
 • spolupráce s rodiči dětí / žáků / účastníků 
 • spolupráce s veřejností


Cílem projektu je: profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, zapojení odborníka z praxe do výuky, využití ICT ve vzdělávání, prohloubení spolupráce pedagogických pracovníků v oblasti společného vzdělávání a rozvoje kompetencí v oblasti přípravy a vedení projektové výuky. 


Cílové skupiny projektu:

 • pedagogičtí pracovníci školy
 • žáci 
 • veřejnost


Hlavní projektové aktivity:

 • vzdělávání pedagogických pracovníků ZUŠ:
 •      - osobnostně sociální rozvoj
 •      - kulturní povědomí a vyjádření
 •      - ICT
 • tandemová výuka
 • využití ICT ve vzdělávání v ZUŠ
 • projektový den ve škole
 • projektový den mimo školu
 • zapojení odborníka z praxe do výuky